Publikačná činnosť

Bártová, Zuzana

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2024:
  • HAGAROVÁ, Lenka** – BÁRTOVÁ, Zuzana – JURKOVIČ, Ľubomír – KUPKA, Daniel – ČIČÁKOVÁ, Claudia. Získavanie antimónu biolúhovaním tetraedritu. In Geochémia 2024 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková. – Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2024, s.56-59. ISBN 978-80-8174-075-6. (VEGA 2/0108/23 : Možnosti zhodnotenia odpadov z ťažby a úpravy rudných surovín. APVV-20-0140 : Possibilities of critical raw materials recovery by advanced methods of mining waste processing. Vedecká konferencia Geochémia 2024) Typ: AFD
  • HREDZÁK, Slavomír** – MATIK, Marek – ŠESTINOVÁ, Oľga – KUPKA, Daniel – BÁRTOVÁ, Zuzana – HAGAROVÁ, Lenka – ZUBRIK, Anton – ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid – DOLINSKÁ, Silvia. Brief Characterisation of Ochre from the Marta Adit (Nižná Slaná, Spiš-Gemer Ore Mts., Eastern Slovakia). In Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, rocznik. ISSN 1640-4920. Dostupné na: https://doi.org/10.29227/IM-2024-01-01 (VEGA 2/0167/21 : Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti) Typ: ADEB