Projektová činnosť

Medzinárodné

Biolúhovanie – Uvoľňovanie uzavretých častíc striebra zo silikátového matrixu biolúhovaním
Liberalization of locked Ag particles from silicate matrix by bioleaching
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Štyriaková Iveta, PhD.
Anotácia: Laboratórne testy sú realizované ako časť iniciatívy zvýšiť výťažnosť získavania striebra z rudy uskladnenej na halde. Laboratórne testy sú založené na bakteriálnom lúhovaní suroviny, tento proces spôsobuje rozpúšťanie mineralného matrixu, v ktorom sú uzatvorené minerály striebra.Sleduje sa inhibícia ortute ako časť laboratórnych experimentov. Výsledky sú utajené podľa požiadaviek firmy z USA.
Doba trvania: 1.5.2012 – 30.5.2013

Národné

SPaNIS – Štúdium pozitívnych a negatívnych vplyvov sulfureta v životnom prostredí a v priemysle
Study of positive and negative influences of sulphuretum in the environment and industry
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Anotácia: Navrhovaný projekt je zameraný na štúdium dôsledkov metabolickej činnosti síru-oxidujúcich a síran-redukujúcich baktérií v životnom prostredí a v priemysle, ktoré sú podstatou pozitívnych a negatívnych vlastností disimilačnej časti biologického kolobehu síry a jej zlúčenín v biosfére t.j. sulfureta. K hlavným oblastiam výskumu patrí vývoj metód aplikácie a kontroly metabolickej činnosti vyššie uvedených baktérií v súvislosti s úpravou priemyselných odpadových vôd, štúdia predikcie a zamedzenia ich korozívnych účinkov na betónové materiály. Cieľom navrhovaného projektu je doplniť a rozšíriť poznatky ako aj metodické postupy súvisiace s vplyvom sulfureta na mobilitu toxických kovov a transformáciu zlúčenín síry v procesoch biolúhovania, bioprecipitácie, biosorpcie a biokorózie.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2014
Riešenie teoretických a praktických problémov uplatnenia mikrovlnej energie v mineralurgii a environmentálnych technológiách
Solution of theoretical and practical problems of microwave energy application in minerallurgy and environmental technologies
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakabský Štefan, PhD.
Doba trvania: 1.5.2006 – 30.9.2009
Štúdium možnosti aplikácie remediačných metód pri eliminácii environmentálneho rizika kyslých banských vôd starej banskej záťaže Smolník
The study of the application possibilities of remediation methods in the elimination of environmental risk of acid mine drainage at the old mine loading Smolník
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Anotácia: Podstatou riešenia projektu je štúdium možnosti úpravy kyslých banských vôd a sedimentov v špecifických podmienkach starej banskej záťaže Smolník. Návrh riešenia vyplýva z niekoľkoročného monitoringu uvedeného ložiska, dokumentujúceho neustálu produkciu silne mineralizovaných a kyslých banských vôd s nadlimitným obsahom kovov a síranov. Pretože nie je predpoklad pre samovoľné zlepšenie situácie, jedným z možných riešení je úprava vytekajúcej kyslej banskej vody, umožňujúca elimináciu rizikových prvkov resp. získavanie úžitkových prvkov pred ich vstupom do hydrosferického kolobehu. Kvalita vody má značný vplyv na obsah rizikových prvkov v sedimentoch, ktoré môžu byť potenciálnym zdrojom sekundárneho znečistenia vôd. Navrhovaný projekt je preto zameraný na vývoj optimálnych fyzikálno-chemických a chemicko-biologických metód eliminácie polutantov z kyslých banských vôd a sedimentov, vzhľadom na environmentálne a ekonomické aspekty.
Doba trvania: 1.5.2006 – 30.9.2009