Publikačná činnosť

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2024:
 • ACHIMOVIČOVÁ, MarcelaTÓTHOVÁ, ErikaBALÁŽ, MatejZUBRIK, Anton – ERDEMOGLU, Murat – BIRINCI, Mustafa – SIS, Hikmet – ERDEMOGLU, Sema. Potential use of K-feldspar for CO2 sequestration. In Proceedings CO2 based Fuels and Chemicals Conference 2024. – Renewable Carbon Publications, Nova Institute GmbH, Hürth, Nemecko, 2024. (ERA-MIN3 Joint Call 2021 : POTASSIAL 27: Zero-waste valorisation of feldspathic ores: Green application and sustainable sourcing of strategic raw materials) Typ: GII
 • ARAPAN, S. – NIEVES, P. – DZUBINSKA, A. – REIFFERS, Marián – FABIÁN, Martin – ARUN, K. – LEGUT, Dominik**. From virtual to reality: A practical route to design new materials. In Physical Review Research, 2024, vol. 6, p.023036. (2023: 1.689 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2643-1564. Dostupné na: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.6.023036 Typ: ADMA
 • BALÁŽ, Matej – DŽUNDA, Róbert – BUREŠ, Radovan – SOPČÁK, Tibor – CSANÁDI, Tamás. Mechanically induced self-propagating reactions (MSRs) to instantly prepare binary metal chalcogenides: assessing the influence of particle size, bulk modulus, reagents melting temperature difference and thermodynamic constants on the ignition time. In RSC Mechanochemistry, 2024, vol. 1, no.1, p. 94-105. ISSN 2976-8683. (VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling. VEGA 2/0084/23 : Ziskavanie zlata z koncentratu Biely vrch (Detva) s vyuzitim rias a mechanickej aktivacie. CA18112 : Mechanochemistry for Sustainable Industry. APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu) Typ: ADEB
 • BALÁŽ, PeterACHIMOVIČOVÁ, MarcelaDUTKOVÁ, ErikaBALÁŽ, Matej. Eccentric Vibration Milling for Mechanochemical Synthesis : a Straightforward Route to Advanced Materials. In Mechanochemistry and Emerging Technologies for Sustainable Chemical Manufacturing. – CRC Press Boca Raton, Florida, USA, 2024, p. 215-241. ISBN 978-1-003-17818-7. Dostupné na: https://doi.org/10.1201/9781003178187-13 (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0103/20 : A green approach to the direct synthesis of selected oxide and selenide mineral phases by high-energy milling. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ABC
 • BALÁŽ, Peter – BARAN BURCAK, Arda – AYDEMIR, Umut – MIKULA, Andrzej – NIERODA, Pawel – BALÁŽ, MatejFINDORÁKOVÁ, Lenka – BUREŠ, Radovan – PUCHÝ, Viktor – ERDEMOGLU, Murat – ACHIMOVIČOVÁ, Marcela** – GUILMEAU, Emanuel – AL BACHA, Sandy. Modification of tetrahedrite Cu12Sb4S13 thermoelectric performance via the combined treatment of mechanochemistry and composite formation. In Solid State Sciences, 2024, vol. 151, art. no. 107497. (2023: 0.581 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1293-2558. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2024.107497 (VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling. VEGA 2/0036/23 : Pokročilý spôsob prípravy vybraných chalkogenidov kovov vysoko-energetickým mletím ako potenciálnych materiálov pre konverziu energie.. ERA-MIN3 Joint Call 2021 : POTASSIAL 27: Zero-waste valorisation of feldspathic ores: Green application and sustainable sourcing of strategic raw materials) Typ: ADCA
 • BEKÉNYIOVÁ, Alexandra** – DANKOVÁ, Zuzana – ČECHOVSKÁ, Katarína – FEDOROVÁ, Erika – KOLLOVÁ, Zuzana – BAČO, Pavel – BRIANČIN, JaroslavFABIÁN, Martin. Insights into emulsion synthesis of self-assembled suprastructures formed by Janus silica particles with –NH2/–SH surface groups. In Geochémia 2024 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie, s. 11-12. (Vedecká konferencia Geochémia 2024) Typ: AFD
 • BODNAR YANKOVYCH, Halyna** – ABREU-JAUREGUÍ, Coset – FARRANDO-PEREZ, Judit – MELNYK, InnaVÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava – SILVESTRE-ALBERO, Joaquín**. Advanced Removal of Dyes with Tuning Carbon/TiO2 Composite Properties. In Nanomaterials-Basel, 2024, vol. 14, no. 3, art. no. 309. (2023: 0.798 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2079-4991. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/nano14030309 (H2020- SYSTEM -787128 : Synergy of integrated sensors and technologies for urban secured environment. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. Štefan Schwarz Postdoc Fellowship No. 2022/OV1/010 : PHOTOCATALYTICALLY ACTIVE ACTIVATED CARBON COMPOSITES FOR ELIMINATION OF ORGANIC POLLUTANTS) Typ: ADCA
 • BOIKO, Yulia – KYSHKAROVA, Viktoriia** – TOMINA, Veronika – VÁCLAVÍKOVÁ, MiroslavaMELNYK, Inna. Silica/Pectin hybrid material as efficient sorbent for Lead(II) ions removal from aqueous solutions. In ISOS-20. – Hiroshima, Japan, 2024, p. 2BO07. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. 101131382 — CLEANWATER — HORIZON-MSCA-2022-SE-01 : Multifunctional sustainable adsorbents for water treatment assisted with plasma technologies and for health protection from xenobiotics. VEGA 2/0108/23 : Možnosti zhodnotenia odpadov z ťažby a úpravy rudných surovín. VEGA 2/0138/24 : Čistenie banských a priemyselných vôd pomocou funkcionalizovaných adsorbentov a katalyzátorov na báze oxidov) Typ: GII
 • BRÁZOVÁ, Tímea – ČISOVSKÁ BAZSALOVICSOVÁ, Eva – JUHÁSOVÁ, Ľudmila – HANČUĽÁK, Jozef – KUZMIN, Y. Assessment of the degree of anthropogenic load in four regions of eastern Slovakia using frogs and their endohelminths. In Zoologické dny Ostrava 2024 : Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2024. – Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2024, s.39. ISBN 978-80-87189-43-6. Dostupné na internete: https://www.ivb.cz/vyzkum/zoologicke-dny/archiv-sborniky/ (Vega č. 2/0052/24 : Hodnotenie miery antropogénnej záťaže vybraných oblastí východného Slovenska s využitím studenokrvných živočíchov a ich endohelmintov. Zoologické dny Ostrava 2024) Typ: AFG
 • BURASHEV, Gairat – TATYKAYEV, Batukhan – BALÁŽ, Matej – KHAN, Natalya Vladimirovna – JUMAGAZIEVA, Ardak – ISKAKBAYEVA, Zhanar – SEYSEMBEKOVA, Anar – TUGELBAY, Saparbek – TURGYNBAY, Nurshat – NIYAZBAYEVA, Almagul – ILIN, Alexandr – BURKITBAYEV, Mukhambetkali – SHALABAYEV, Zhandos S.**. Solid-state synthesis of ZnS/ZnO nanocomposites and their decoration with NiS cocatalyst for photocatalytic hydrogen production. In Semiconductor Science and Technology, 2024, vol. 39, no.4, p.045006. (2023: 0.411 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0268-1242. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2023.07.200 (VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ADCA
 • ČIČÁKOVÁ, Claudia** – KUPKA, DanielHRONCOVÁ, JanaMAČINGOVÁ, Eva – FARAGÓ, Tomáš – JURKOVIČ, Ľubomír – HAGAROVÁ, Lenka – TÓTH, Roman. Elektro-oxidácia natívnej podzemnej vody znečistenej ropnými látkami a amónnymi iónmi z modelovej lokality pravdepodobnej environmentálnej záťaže. In Geochémia 2024 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková. – Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2024, s.27-31. ISBN 978-80-8174-075-6. (VEGA 2/0108/23 : Možnosti zhodnotenia odpadov z ťažby a úpravy rudných surovín. APVV-20-0140 : Possibilities of critical raw materials recovery by advanced methods of mining waste processing. Vedecká konferencia Geochémia 2024) Typ: AFD
 • ČIČÁKOVÁ, Claudia** – KUPKA, DanielHRONCOVÁ, JanaMAČINGOVÁ, Eva – FARAGÓ, Tomáš – JURKOVIČ, Ľubomír – HAGAROVÁ, Lenka – TÓTH, Roman. Využitie pokročilých elektrooxidačných metód pri odstraňovaní ropných uhľovodíkov a amónnych iónov zo znečistenej podzemnej vody = The utilisation of advanced electrooxidation processes in the removal of petroleum hydrocarbons and ammonium ions from contaminated groundwater. In Študentská vedecká konferencia Prif UK 2024 : Zborník recenzovaných príspevkov. – Univerzita Komenského v Bratislave, p. 1005-1010. ISBN 978-80-223-5822-4. (VEGA 2/0108/23 : Možnosti zhodnotenia odpadov z ťažby a úpravy rudných surovín. APVV-20-0140 : Possibilities of critical raw materials recovery by advanced methods of mining waste processing) Typ: AFD
 • DRENČAKOVÁ, Dáša**ACHIMOVIČOVÁ, Marcela. ALTERNATÍVNA PRÍPRAVA NANOČASTÍC STRIEBRA – PREKURZORA MECHANOCHEMICKEJ SYNTÉZY CuAgSe. In Metalurgia Junior 2024 : Zborník príspevkov. Herľany, 6.-7.6.2024. Ed. Lenka Girmanová, Miriam Vincejová. – Košice : Technická univerzita, 2024, p. 40-46. ISBN 978-80-553-4034-0. (VEGA 2/0036/23 : Pokročilý spôsob prípravy vybraných chalkogenidov kovov vysoko-energetickým mletím ako potenciálnych materiálov pre konverziu energie.. APP0498 : Štúdium alternatívnych syntéz nanočastíc striebra –prekurzora mechanochemickej syntézy CuAgSe – polovodiča pre konverziu energie. Metalurgia Junior 2024) Typ: AFD
 • DUTKOVÁ, Erika**BALÁŽ, Matej – KOVÁČ, Jaroslav – DANEU, Nina – BRIANČIN, Jaroslav – KASHIMBETOVA, Adelia – KOVÁČ, Jaroslav Jr. – KOVÁČOVÁ, S. – ČELKO, Ladislav. Optical and Optoelectrical Properties of Ternary Chalcogenide CuInS2/TiO2. In Crystals, 2024, vol. 14, p.324. (2023: 0.449 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2073-4352. (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling. VEGA 2/0084/23 : Ziskavanie zlata z koncentratu Biely vrch (Detva) s vyuzitim rias a mechanickej aktivacie. APVV 20-0437) Typ: ADCA
 • HAGAROVÁ, Lenka**BÁRTOVÁ, Zuzana – JURKOVIČ, Ľubomír – KUPKA, Daniel – ČIČÁKOVÁ, Claudia. Získavanie antimónu biolúhovaním tetraedritu. In Geochémia 2024 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková. – Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2024, s.56-59. ISBN 978-80-8174-075-6. (VEGA 2/0108/23 : Možnosti zhodnotenia odpadov z ťažby a úpravy rudných surovín. APVV-20-0140 : Possibilities of critical raw materials recovery by advanced methods of mining waste processing. Vedecká konferencia Geochémia 2024) Typ: AFD
 • HANČUĽÁK, Jozef**GALLOVÁ, PetraMAČINGOVÁ, EvaŠESTINOVÁ, OľgaFINDORÁKOVÁ, Lenka. Podiel emisií hutníckeho priemyslu na atmosférickej depozícii tuhých častíc v oblasti Košíc. In Geochémia 2024 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. – Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2024, s.60-63. ISBN 978-80-8174-075-6. (VEGA 2/0136/23 : Charakteristika suspendovaných a prachových častíc atmosférickej depozície vo vzťahu k ich pôvodu, zdrojom a kontaminácii vybraných zložiek životného prostredia.. Vedecká konferencia Geochémia 2024) Typ: AFG
 • HREDZÁK, Slavomír**MATIK, MarekŠESTINOVÁ, OľgaZUBRIK, AntonBRIANČIN, JaroslavDOLINSKÁ, SilviaZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid. Identifikácia minerálov v izolačných doskách so zameraním na azbest. In Geochémia 2024 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková. – Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2024, s. 70-71. ISBN 978-80-8174-075-6. (VEGA 2/0167/21 : Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field. VEGA 2/0116/23 : Využitie mikrovlnnej energie pri odstraňovaní nebezpečných polutantov z modelových roztokov, banských vôd a pri dekontaminácii priemyselných odpadov. Vedecká konferencia Geochémia 2024) Typ: AFD
 • HRONCOVÁ, Jana**LUPTÁKOVÁ, Alena. Využitie bakteriálnej aktivity pri eliminácii znečistenia z vôd. In Geochémia 2024 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková. – Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2024, s.72-73. ISBN 978-80-8174-075-6. (VEGA 1/0213/22 : Staré banské diela ako zdroj environmentálneho zaťaženia prostredia. VEGA 2/0108/23 : Možnosti zhodnotenia odpadov z ťažby a úpravy rudných surovín. Vedecká konferencia Geochémia 2024) Typ: AFD
 • KOVÁČOVÁ, MáriaBODNAR YANKOVYCH, Halyna – AUGUSTYNIAK, Adrian – CASAS-LUNA, Mariano – REMEŠOVÁ, Michaela – FINDORÁKOVÁ, LenkaSTAHORSKÝ, Martin – ČELKO, Ladislav – BALÁŽ, Matej**. Triggering antibacterial activity of a common plant by biosorption of selected heavy metals. In Journal of Biological Inorganic Chemistry, 2024, vol. 29, p.201-216. (2023: 0.543 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0949-8257. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00775-024-02045-1 (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ADCA
 • KUSIAK, N.V.** – MELNYK, Inna – KUSYAK, Andrii – GORBYK, Petro. The peculiarities of obtaining hollow nanoparticles of magnetite. In Chemistry, Physics and Technology of Surface. – Kyiv, Ukraine : ФОП Гузік О.М., 2024, p. 124. ISBN 978-617-95367-1-7. Typ: AFG
 • KYSHKAROVA, ViktoriiaMARCIN BEHUNOVÁ, DominikaMELNYK, Inna – TOPEL DEMIREL, Seda**. Shungite/poly(vinyl alcohol) hybrid hydrogels: An efficient adsorption material for rare earth metals in aqueous media. In Journal of Applied Polymer Science, 2024, vol. 141, no. 8, art. no. e55001. (2023: 0.557 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0021-8995. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/app.55001 (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: ADCA
 • MAKOTA, Oksana**DUTKOVÁ, ErikaBRIANČIN, Jaroslav – BEDNARČÍK, Jozef – LISNICHUK, Maksym – YEVCHUK, Iryna – MELNYK, Inna. Advanced Photodegradation of Azo Dye Methyl Orange Using H2O2-Activated Fe3O4@SiO2@ZnO Composite under UV Treatment. In Molecules, 2024, vol. 29, no. 6, art. no. 1190. (2023: 0.744 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules29061190 (09I03-03-V01-00099 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0138/24 : Čistenie banských a priemyselných vôd pomocou funkcionalizovaných adsorbentov a katalyzátorov na báze oxidov) Typ: ADCA
 • MARCHINI, Marianna – MONTANARI, Giacomo – CASALI, Lucia – MARTELLI, Matteo – RAGETTI, Lucia – BALÁŽ, MatejBALÁŽ, Peter – MAINI, Lucia**. What makes every work perfect is cooking and grinding: the ancient roots of mechanochemistry. In RSC Mechanochemistry, 2024, vol. 1, no.1, p. 123-129. ISSN 2976-8683. (VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling. CA18112 : Mechanochemistry for Sustainable Industry) Typ: ADEB
 • MELNYK, Inna** – TOMINA, Veronika – BODNAR YANKOVYCH, Halyna – KOLEV, Hristo – DUTKOVÁ, Erika – BREIJAERT, Tory C. – KESSLER, Vadim – SEISENBAEVA, Gulaim. Insights into emulsion synthesis of self-assembled suprastructures formed by Janus silica particles with –NH2/–SH surface groups. In Nanoscale Advances, 2024, vol. 6, no.12, p. 3146-3157. (2023: 0.953 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2516-0230. Dostupné na: https://doi.org/10.1039/d3na00909b (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: ADCA
 • NOSACH, Liudmyla** – BODNAR YANKOVYCH, Halyna – SKWAREK, Ewa – MELNYK, Inna. In situ synthesis of AgI on the nanosilica surface for potential application as a cloud seeding material. In ChemPhysChem, 2024, vol. 25, no. 6, art. no. e202300820. (2023: 0.623 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1439-7641. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/cphc.202300820 Typ: ADCA
 • PORODKO, Olena**FABIÁN, Martin. Študium elektochemickych vlastnosti vysoko-entropickych oxidov na baze spinelu. In Metalurgia Junior 2024 : Zborník príspevkov. Herľany, 6.-7.6.2024. Ed. Lenka Girmanová, Miriam Vincejová. – Košice : Technická univerzita, 2024, p. 159-162. ISBN 978-80-553-4034-0. (APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS. VEGA 2/0058/23 : Syntetizované minerály na báze komplexných oxidov a testovanie ich využitia pre komponenty zariadení získavania a uskladnenia energie so zreteľom na udržateľnosť životného prostredia. Metalurgia Junior 2024) Typ: AFD
 • PORODKO, Olena**FABIÁN, Martin – KOLEV, Hristo – LISCHNICHUK, Maksym – GIRMAN, Vladimír – ZUKALOVÁ, Markéta. Structure and electrochemical properties of novel high entropy oxides. In BATTERY 2030. – Grenoble Francúzsko, 2024, p. (APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS. VEGA 2/0058/23 : Syntetizované minerály na báze komplexných oxidov a testovanie ich využitia pre komponenty zariadení získavania a uskladnenia energie so zreteľom na udržateľnosť životného prostredia. Annual Conference 2024!) Typ: GII
 • PRINCÍK, D. – ZELEŇÁK, Vladimír** – BEDNARČÍK, Jozef – ELEČKO, J. – MACKO, J. – ZELENKA, T. – GYEPES, R. – DUTKOVÁ, Erika. Novel fluorinated MOFs with hydrophobic properties. In Polyhedron, 2024, vol. 247, art. no. 116739. (2023: 0.379 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0277-5387. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.poly.2023.116739 Typ: ADCA
 • ROHAĽOVÁ, S. – WOLASCHKA, Tomáš – BALÁŽOVÁ, Ľudmila – PAULOVIČOVÁ, Katarína – TÓTHOVÁ, Jana – PAVLOKOVÁ, Sylvie – STAHORSKÝ, Martin – GAJDZIOK, Jan**. Formulation optimization and evaluation of oromucosal in situ gel loaded with silver nanoparticles prepared by green biosynthesis. In European Journal of Pharmaceutical Sciences, 2024, vol. 193, art. no. 106683. (2023: 0.752 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0928-0987. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ejps.2023.106683 Typ: ADCA
 • SEMESHKO, OlhaKYSHKAROVA, ViktoriiaDUTKOVÁ, Erika – TOMINA, Veronika – STOLIARCHUK, Natalyia – VÁCLAVÍKOVÁ, MiroslavaMELNYK, Inna**. Photoluminescence silica nanosensors: precision detection of pharmaceuticals through lanthanides and dyes integration. In Chemistry, Physics and Technology of Surface. – Kyiv, Ukraine : ФОП Гузік О.М., 2024, p. 134. ISBN 978-617-95367-1-7. (VEGA 2/0138/24 : Čistenie banských a priemyselných vôd pomocou funkcionalizovaných adsorbentov a katalyzátorov na báze oxidov. 09I03-03-V01-00098 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine. 101131382 — CLEANWATER — HORIZON-MSCA-2022-SE-01 : Multifunctional sustainable adsorbents for water treatment assisted with plasma technologies and for health protection from xenobiotics) Typ: AFG
 • SEMESHKO, OlhaMELNYK, Inna. The functionalized silica nanoparticles with adsorbed Europium, Cerium and Lanthanum with selective fluorescence as sensor for doxycycline. In ISOS-20. – Hiroshima, Japan, 2024, p. 1P66. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. 09I03-03-V01-00098 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine. VEGA 2/0108/23 : Možnosti zhodnotenia odpadov z ťažby a úpravy rudných surovín) Typ: GII
 • STOLIARCHUK, Natalyia** – TOMINA, Veronika – SEMESHKO, Olha – MELNYK, Inna. Water purification from inorganic arsenium utilizing sol-gel derived core-shell sorbents. In Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи : Actual problems of chemistry: research and perspectives. VIII. Rec.: Boichuk I.D., Zablotska O.S., Starostenko O. – Zhytomyr, Ukraine : Житомирський державний університет імені Івана Франка, Zhytomyr Ivan Franko State University, 2024, p. 10-12. ISBN 978-966-485-296-5. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0138/24 : Čistenie banských a priemyselných vôd pomocou funkcionalizovaných adsorbentov a katalyzátorov na báze oxidov. 101131382 — CLEANWATER — HORIZON-MSCA-2022-SE-01 : Multifunctional sustainable adsorbents for water treatment assisted with plasma technologies and for health protection from xenobiotics) Typ: AFC
 • STOLIARCHUK, Natalyia** – TOMINA, Veronika – SEMESHKO, OlhaMELNYK, Inna**. Creation of various thiol-functionalized polysilsesquioxane materials utilizing sol-gel techniques. In Chemistry, Physics and Technology of Surface. – Kyiv, Ukraine : ФОП Гузік О.М., 2024, p. 163. ISBN 978-617-95367-1-7. (VEGA 2/0138/24 : Čistenie banských a priemyselných vôd pomocou funkcionalizovaných adsorbentov a katalyzátorov na báze oxidov. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. 09I03-03-V01-00098 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine. 101131382 — CLEANWATER — HORIZON-MSCA-2022-SE-01 : Multifunctional sustainable adsorbents for water treatment assisted with plasma technologies and for health protection from xenobiotics) Typ: AFG
 • TKACHENKO, Serhii** – OLIVER-URRUTIA, Carolina – KSENZOVA, Olha – SLÁMEČKA, Karel – BEDNAŘÍKOVÁ, Vendula – REMEŠOVÁ, Michaela – BALÁŽ, Matej – DEÁK, Andrea – MONTUFAR, Edgar – ČELKO, Ladislav. Production of spherical Mo and Mo-Si powders by spray drying of Si. In Advanced Powder Technology, 2024, vol. 35, p.104313. (2023: 0.813 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0921-8831. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.apt.2023.104313 (VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ADCA
 • TOMINA, Veronika** – STOLIARCHUK, Natalyia – MURATOVA, Myroslava – SEMESHKO, OlhaMELNYK, Inna**. REE removal by magnetically-controlled hybrid particles. In Chemistry, Physics and Technology of Surface. – Kyiv, Ukraine : ФОП Гузік О.М., 2024, p. 167. ISBN 978-617-95367-1-7. (VEGA 2/0138/24 : Čistenie banských a priemyselných vôd pomocou funkcionalizovaných adsorbentov a katalyzátorov na báze oxidov. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. 09I03-03-V01-00098 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine) Typ: AFG
 • TOMINA, Veronika – STOLIARCHUK, Natalyia – KYSHKAROVA, ViktoriiaVÁCLAVÍKOVÁ, MiroslavaSEMESHKO, OlhaMELNYK, Inna**. Spherical Silica-Based Adsorbents With Functionalized Surfaces For Industrial Water Treatment. In ISOS-20. – Hiroshima, Japan, 2024, p. 2CO14. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. 101131382 — CLEANWATER — HORIZON-MSCA-2022-SE-01 : Multifunctional sustainable adsorbents for water treatment assisted with plasma technologies and for health protection from xenobiotics. VEGA 2/0138/24 : Čistenie banských a priemyselných vôd pomocou funkcionalizovaných adsorbentov a katalyzátorov na báze oxidov. 09I03-03-V01-00098 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine) Typ: GII